DEEL 1 - VERPLICHT AAN DE CLIENT TE VERSTREKKEN INFORMATIE

1. UW ADVOCAAT EN ZIJN KANTOOR

U vertrouwt uw dossier toe aan NOYEZ ADVOCATEN onder leiding van Mter. Tom NOYEZ. Mter. Tom NOYEZ is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie van West-Vlaanderen.

De kantoren van NOYEZ ADVOCATEN zijn gevestigd in 8830 HOOGLEDE, Kerkstraat 17, 8900 IEPER, Ter Waarde 66 en 8400 OOSTENDE, Koningstraat 9.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 8830 HOOGLEDE, Kerkstraat 17.

Het ondernemingsnummer van NOYEZ ADVOCATEN is BE 0826.253.027. Per e-mail kan u NOYEZ ADVOCATEN bereiken via info@advocatenkantoornoyez.be.

De beroepsaansprakelijkheid van NOYEZ ADVOCATEN is via de collectieve OVB-polis (nr. LXX 034899) verzekerd bij Amlin Europe (hoofdverzekeraar) en KBC en Zurich (medeverzekeraars) , de verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk en Benefits met adres in 2140 Antwerpen, aan de Plantin en Moretuslei 297.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van NOYEZ ADVOCATEN verzekert verleent dekking en waarborgt de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten die uitgevoerd worden vanuit een in België gevestigd kantoor. Vallen buiten de dekking: de eisen tegen de verzekerde ingesteld in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada (art. 9).

De aansprakelijkheid van NOYEZ ADVOCATEN is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

2. UW ADVOCAAT EN ZIJN DIENSTVERLENING

U kunt bij NOYEZ ADVOCATEN terecht voor onder meer volgende diensten: algemene juridische dienstverlening (adviezen, consultaties, onderhandelingen en bijstand in rechte).

De prijzen van deze diensten variëren tussen:

Erelonen: Vast tarief tussen 100,00 EUR en 250,00 EUR per uur

Individuele ereloonafspraken zijn steeds mogelijk bij de aanvang van het dossier.

 1. Kosten:

Verplaatsingsvergoeding: € 0,60/kilometer

Per getypte pagina (brieven en besluiten): € 10,00/blad

E-mail: € 7,50/mail

Eenmalige opstartkost van een dossier: € 80,00

Eenmalige kost afsluiten van een dossier: € 80,00

De algemene voorwaarden en bepalingen die NOYEZ ADVOCATEN hanteren kunt u raadplegen op de onderzijde van elke factuur, alsook hieronder:

3. ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Volgende bepalingen zijn van toepassing op elke dienstverlening die NOYEZ ADVOCATEN, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Kerkstraat 17, en met ondernemingsnummer 0826.253.027 verleent aan het cliënteel. Zij maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen NOYEZ ADVOCATEN en de cliënt.

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan NOYEZ ADVOCATEN, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Communicatie

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voert NOYEZ ADVOCATEN alle communicatie met de cliënt per e-mail op het door de cliënt opgegeven e-mailadres. De facturen worden bezorgd per e-mail op het door de cliënt opgegeven e-mailadres voor facturatie. De cliënt zorgt ervoor dat hij/zij de opgeven e-mailadressen actueel houdt. De cliënt geeft onmiddellijk elke wijziging in contactgegevens door aan NOYEZ ADVOCATEN.

Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van NOYEZ ADVOCATEN kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van NOYEZ ADVOCATEN bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden.

De cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing /uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van NOYEZ ADVOCATEN geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van NOYEZ ADVOCATEN is op de zetel van NOYEZ ADVOCATEN.

Ereloon en kosten

Het ereloon dekt de prestaties van NOYEZ ADVOCATEN zoals adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, …

Het dossier wordt behandeld volgens de gebruikelijke tarieven van NOYEZ ADVOCATEN die vastgelegd worden na overleg met de cliënt in een overeenkomst.  

Daarnaast rekent NOYEZ ADVOCATEN volgende kosten aan:

 • dossieraanmaak aan € 80,00 per dossier
 • opstellen van briefwisseling, conclusies, contracten,  nota’s, verzoekschrift, dagvaarding, … aan € 10,00 per pagina
 • kopiekosten aan € 0,25 per pagina
 • kleurkopiekosten aan € 0,35 per pagina
 • verzendingskosten en aangetekende zending aan portkost 
 • kilometervergoeding aan € 0,60 per kilometer
 • parkeerkosten aan kostprijs
 • gerechtskosten worden doorgerekend aan kostprijs
 • prestaties door derden worden doorgerekend aan kostprijs

 Alle erelonen en doorgerekende kosten zijn te vermeerderen met 21% BTW 

Facturatie en betalingsvoorwaarden

NOYEZ ADVOCATEN zal voor de aanvang en tijdens de opdracht regelmatig voorschotfacturen en tussentijdse facturen uitschrijven. NOYEZ ADVOCATEN verrekent alle betaalde voorschotten bij opstellen van de eindfactuur.  Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan. Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft NOYEZ ADVOCATEN, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,00), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke  rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.

Tevens heeft NOYEZ ADVOCATEN in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

NOYEZ ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, dan zal NOYEZ ADVOCATEN de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde ereloon en kosten verhalen op de cliënt. Wanneer NOYEZ ADVOCATEN optreedt namens meerdere personen of rechtspersonen in hetzelfde dossier, dan kan NOYEZ ADVOCATEN elke persoon of rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken tot betaling van de facturen.

Derdengelden

NOYEZ ADVOCATEN mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisies, kosten of ereloon. NOYEZ ADVOCATEN brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Toepassing van de Witwaspreventiewet

De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet van 12 januari 2004. Dit betekent dat NOYEZ ADVOCATEN de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot de melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te West-Vlaanderen.

Beroep op derden

De cliënt aanvaardt dat NOYEZ ADVOCATEN voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, desgevallend buitenlandse advocaten. Wordt een beroep gedaan op een andere advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, dan laat de cliënt de keuze over aan NOYEZ ADVOCATEN.

NOYEZ ADVOCATEN doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze worden gekozen in overleg met de cliënt.

NOYEZ ADVOCATEN rekent de kosten van alle derden door aan de cliënt (zie eerder ereloon en kosten).

Aansprakelijkheid

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van NOYEZ ADVOCATEN beperkt wordt tot het bedrag waarvoor NOYEZ ADVOCATEN verzekerd is, meer bepaald tot € 2.500.000,00 per schadegeval per jaar. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat NOYEZ ADVOCATEN hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een bedrag ten belope van de aan NOYEZ ADVOCATEN betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van € 25.000,00. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek bezorgd worden.

Beëindiging

Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen NOYEZ ADVOCATEN en de cliënt hebben zowel de cliënt als NOYEZ ADVOCATEN het recht om die overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan NOYEZ ADVOCATEN de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van NOYEZ ADVOCATEN om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie). De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Gevolgen van de beëindiging

De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier verwacht werd, de succesfee. NOYEZ ADVOCATEN maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt. NOYEZ ADVOCATEN bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.

NOYEZ ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden. De beëindiging van de overeenkomst tussen NOYEZ ADVOCATEN en de cliënt en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt met betrekking tot de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.

Rechtsplegingsvergoeding

De cliënt erkent dat hij/zij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat. De rechtsplegingsvergoeding kan door NOYEZ ADVOCATEN worden aangewend ter aanzuivering van haar ereloon en kosten.

Ongeldigheid of nietigheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

Bevoegdheid van de rechtbank

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd. De overeenkomst die u met NOYEZ ADVOCATEN aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst of een klacht heeft kunt u NOYEZ ADVOCATEN bereiken:
via post op het adres: Kerkstraat 17, 8830 HOOGLEDE
via tel op het nummer: 051/62 40 12
via fax op het nummer: 051/62 57 72
via e-mail op het adres: info@noyezadvocaten.be

DEEL 2 - FACULTATIEF TE VERSTREKKEN - OP VERZOEK VAN DE CLIENT

1. WAT KOST UW ADVOCAAT?

De diensten die NOYEZ ADVOCATEN levert worden aangerekend aan 100 euro per uur, tenzij andere ereloonafspraken bij de aanvang van het dossier. Bij spoedeisendheid of specialisatie ( cfr. supra ) wordt een coëfficiënt toegepast van 1,5. Kosten worden als volgt berekend en omvatten:

 • Verplaatsingsvergoeding: € 0,60/kilometer
 • Per getypte pagina (brieven en besluiten): € 10,00/blad
 • E-mail: € 7,50/mail
 • Eenmalige opstartkost dossier: € 80,00
 • Eenmalige kost afsluiten dossier: € 80,00
2. BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES

Als advocaat ingeschreven aan de balies van West-Vlaanderen is NOYEZ ADVOCATEN onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die u kunt raadplegen op http://www.advocaat.be/ alsook aan de reglementen van zijn balie die raadpleegbaar zijn op www.westvlaanderen.be

NOYEZ ADVOCATEN is ook onderworpen aan volgende gedragscodes: het Gecoördineerd reglement van de Orde van Advocaten te West-Vlaanderen. Deze zijn te raadplegen op eenvoudig verzoek aan uw advocaat en op het baliesecretariaat, Langestraat 120 te 8000 BRUGGE, in het Nederlands.

3. MULTIDISCIPLINAIRE ACTIVITEITEN EN PARTNERSCHAPPEN

Mter. Tom NOYEZ maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

DEEL 3 - OP TE NEMEN IN ELK INFORMATIEDOCUMENT WAARIN DIENSTEN IN DETAIL WORDEN BESCHREVEN

MULTIDISCIPLINAIRE ACTIVITEITEN EN PARTNERSCHAPPEN

Mter. Tom NOYEZ maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING

NOYEZ ADVOCATEN is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: het Gecoördineerd reglement van de balie van West-Vlaanderen, alsook het Reglement met betrekking tot de Taxatiecommissie van de balie van Kortrijk.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het baliesecretariaat van de Orde van Advocaten te Brugge, Langestraat 120.